Posts

Nobody | Nov. 24, 2021

Image
  《查理布朗  第 零 上    一 上    二 上    三 上    四 上    五 上    六 上    七 上    八 上   九   十   集》 《查理布朗  第   零 下    一 下    二 下    三   下   四 下    五 下   六 中    六 下   七 下  八 下    集》 ​ 查理布朗老鼠 Nobody! 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 29th, 1953 https://smashword.weebly.com/1.html https://smashwords2.weebly.com/3.html https://yaoleechen.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://turtlesallthewaydowns.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://yaoleec.blogspot.com/2021/11/nobody-nov-24-2021.html https://yaoleechen.pixnet.net/blog/post/269634896 https://www.gocomics.com/peanuts-begins/1953/11/29 https://www.flickr.com/photos/184862255@N02/? https://www.pinterest.com/pin/373798837832001035/ https://www.pinterest.com/pin/683350943469035311/ https://www.pinterest.com/pin/647181408961305872/ https://yaoleechen.files.wordpress.com/2021/11/112953t.png candy bars 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 30th, 1953 https://yaoleechen.weebly.com/1.html https://smashwords2.weebly.com/3.html ht

A Good Loser | Nov. 10, 2021

Image
  《查理布朗  第 零 上    一 上    二 上    三 上    四 上    五 上    六 上    七 上    八 上   九   十   集》 《查理布朗  第   零 下    一 下    二 下    三   下   四 下    五 下   六 中    六 下   七 下  八 下    集》 ​ 查理布朗老鼠 a good loser 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 22nd, 1953 https://smashword.weebly.com/1.html https://smashwords2.weebly.com/3.html https://yaoleechen.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://turtlesallthewaydowns.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://yaoleec.blogspot.com/2021/11/a-good-loser-nov-10-2021.html https://yaoleechen.pixnet.net/blog/post/269634896 https://www.gocomics.com/peanuts-begins/1953/11/22 https://www.flickr.com/photos/184862255@N02/? https://www.pinterest.com/pin/373798837831941444/ https://www.pinterest.com/pin/647181408961111319/ https://www.pinterest.com/pin/683350943468848563/ https://yaoleechen.files.wordpress.com/2021/11/112253t.png so-o sleeeepy 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 23, 1953 https://yaoleechen.weebly.com/1.html https://smashwords2.weebly.c

Five Miles | Nov. 10, 2021

Image
  《查理布朗  第 零 上    一 上    二 上    三 上    四 上    五 上    六 上    七 上    八 上   九   十   集》 《查理布朗  第   零 下    一 下    二 下    三   下   四 下    五 下   六 中    六 下   七 下  八 下    集》 ​ 查理布朗老鼠 five miles 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 15th, 1953 https://smashword.weebly.com/ https://smashwords2.weebly.com/3.html https://yaoleechen.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://turtlesallthewaydowns.wordpress.com/2021/10/23/1953-november/ https://yaoleec.blogspot.com/2021/11/five-miles-nov-10-2021.html https://yaoleechen.pixnet.net/blog/post/269634896 https://www.gocomics.com/peanuts-begins/1953/11/15 https://www.flickr.com/photos/184862255@N02/? https://www.pinterest.com/pin/373798837831892576/ https://www.pinterest.com/pin/647181408960923709/ https://www.pinterest.com/pin/683350943468665784/ https://yaoleechen.files.wordpress.com/2021/11/111553t.png orange Shubert 《花生漫畫》西元1953十一月/"Peanuts" on Nov. 16th, 1953 https://yaoleechen.weebly.com/1.html https://smashwords2.weebly.com/3.ht